ANBI

ANBI

 

Stichting SacramentskerkBreda (SKB)

Postbus 8765

4820 BB Breda

 

Bezoekadres: Zandberglaan 58, 4818 GL Breda

Contactpersoon: mevr. J. Weterings (06 – 22 74 00 48)

 

Website: www.sacramentskerkbreda.nl

Internetsite anbi: www.sacramentskerkbreda.nl

 

Registratienummer Kamer van Koophandel: H.20.09.38.02

Belastingnummer: 8079.53.301

 

Bestuurssamenstelling:

 

 • voorzitter

 • secretaris-penningmeester

 • lid

 

Vergoedingen:

 

 • Aan de leden van het bestuur worden geen (vrijwilligers)vergoedingen uitgekeerd;

 • Aan de leden van de onder de SKB vallende koren kunnen (vrijwilligers)vergoedingen worden toegekend. Hiervan wordt jaarlijks opgave gedaan aan de Belastingdienst.

 

Doelstellingen:

 

 • Het bevorderen en ondersteunen van activiteiten op levensbeschouwelijk vlak ten behoeve van personen en instellingen;

 • Het uitdragen en bevorderen van de muziek in het algemeen en dat van de zangkunst in het bijzonder, alsmede de beoefening daarvan en daarbij zodanige omstandigheden te scheppen waardoor met name de vorming van de jeugd zowel muzikaal als sociaal maatschappelijk mogelijk wordt gemaakt;

 • Opzetten en uitbouwen van de Kooracademie Breda;

 • De instandhouding van het gemeentelijk monument, de Sacramentskerk in Breda.

 • de instandhouding van de haar in eigendom toebehorende kunstvoorwerpen;

 • de instandhouding van de haar in eigendom toebehorende muziekinstrumenten.

 

Te raadplegen documenten:

 

 • Beleidsplan (laatste versie maart 2021)

 • Digitaal blad “In en Rond de Sacramentskerk”

 • Privacybeleid (laatste versie maart 2021)

Financiële verantwoording 2020 en begroting 2021

 

In maart 2021 is de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 door het bestuur vastgesteld. Het jaar 2020 is positief afgesloten. Met betrekking tot de uitgaven- en inkomstenposten kan het volgende beeld worden gepresenteerd:

OMSCHRIJVING                  

     

Lasten
Organisatiekosten/vrijwilligers                
Uitloting premieobligatie                
Verzekeringen/gemeentelijke heffingen        
Energie (gas, water en licht)                
Schoonmaken gebouw                     
Regulier onderhoud gebouw/instrumenten/renovatie    
Bijdragen in stand houding koren            
Liturgie                        
Diverse activiteiten, waaronder concertserie         
Donatie groot onderhoud/aanpassing voorzieningen                                  
Totale lasten                    

Rek 2020                

 

58.400

600

12.300

12.500

11.900

8.00

17.900

3.700

17.300

16.800

160.400 

Begr 2021               

 

60.000

300

12.500

14.000

12.000

9.000

18.000

4.000

18.000

147.800

Baten
Netto opbrengst verhuringen    -/- instandhouding    -/- Steunfonds/donaties      
Subsidie gemeente Breda activiteiten koren               
Telefoonmast Vodafone               
Diverse opbrengsten (waaronder sacra's)                
                    
Totale baten               

 

Saldo     

13.400

158.900

5.000

4.800

5.100

160.400

 

--- 

                29.500

100.000

6.000

4.800

7.500

147.800

---

Naast de reguliere exploitatie heeft in 2020 geen renovatie/restauratie plaatsgevonden.

Belangrijk aandachtspunt waren de reguliere financiën. Door corona vielen de verhuuropbrengsten nagenoeg weg. Door een gerichte actie in het vierde kwartaal van 2020 zijn alsnog uit giften en periodieke bijdragen voldoende middelen ontvangen, waardoor de exploitatie sluitend kon worden af gesloten.

Het stemt tevens positief voor 2021. Met dank aan onze vrijwilligers, ondersteuners en donateurs. Samen met hen komen we de corona crisis door.

 

 

Breda, maart 2021

Bestuur SKB